ကၽြန္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ခ်က္

  • သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္သည္။
  • ထာ၀ရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည္။
  • ထာ၀ရဘုရား၏အကန္႕အသတ္မဲ့ေသာတန္ခိုးေတာ္မ်ားကိုယံုၾကည္သည္။
  • ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးႏွင့္ ၀ိညာဥ္အသီးသီးျခင္းအားယံုၾကည္သည္။
  • ခရစ္ေတာ္ထဲ၌တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္းကိုယံုၾကည္သည္။

သာသနာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

Upcoming Events

View more events...
Leadership

Academy

We were made to do life and leadership together.
Learn moreRegister

Prayer

“The prayer of a righteous person is powerful and effective” James 5:16b

Join us at New York or Chicago for prayer every Thursday as part of Team

ကၽြနု္ပ္တို႔၏အဖြဲ႔အေၾကာင္း

အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာကိုအတူေက်ာ္လႊားျပီးမွ အဆံုးထိသစၥာရွိစြာလက္တြဲခဲ့တဲ့ SCMMရဲ႕လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္မ်ား…