မီဒီယာ သာသနာ

မီဒီယာ သာသနာ

SCMMအေနျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုးကြယ္ျခင္းေတးသီခ်င္းမ်ားကို ေတးစီးရီးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကိုဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ သာသနာမွထုတ္လုပ္ေသာေတးသီခ်င္းေခြ (၃)ေခြႏွင့္ ဘာသာျပန္စာအုပ္(၂၊)အုပ္ထုတ္ေ၀ျပီးျဖစ္သည္။

Read more