မီဒီယာသာသနာအတြက္ဆုေတာင္းခံခ်က္မ်ား

မီဒီယာသာသနာအတြက္ဆုေတာင္းခံခ်က္မ်ား

Live ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္မည့္ခန္းမတစ္ခုရရွိရန္။ အသံဖမ္းစက္၊အရည္အေသြးေကာင္းေသာသီခ်င္းေခြကူးစက္ႏွင့္ စက္ပစည္းအစံုလိုက္ရရွိရန္။ ကိုယ္ပိုင္ရိုက္ကူးႏိုင္ရန္ ဗြီဒြီယိုကင္မရာမ်ား၊ မီးဆလိုက္မ်ား၀ယ္ယူႏိုင္ရန္။ တီဗြီchannelလုပ္ႏိုင္ရန္က်ယ္၀န္းေသာေျမေနရာရရွိရန္။ ကိုယ္ပိုင္အသံလႊင့္ရံုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဘုရားအတြက္သီးသန္႔ဆက္ကပ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသာခန္႔ထားႏိုင္ရန္။ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသာအဖြဲ႕အည္းႏွင့္သာဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္။

Read more

ႏုိးထမႈသာသနာအတြက္ဆုေတာင္းခံခ်က္မ်ား

ႏုိးထမႈသာသနာအတြက္ဆုေတာင္းခံခ်က္မ်ား

  1. We can go and serve in different towns with disappointing.
  2. All groups such as musicians, praise and worship leaders, prayer group, and speaker, migh be able to serve God in mightier anointing in unity.
  3. We will be able to buy a car for easy-travels as a group.
  4. We want to have our own complete-set of song system for Shekinah Ministry.
  5. We can have a video camera.