အိမ္အမွတ္ ၁၂၊ ရ/၂ ရက္ကြက္၊ပုလဲလမ္း/ ၿမိဳ႕သစ္
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
esther@shekinahmyanmar.org
dolian@shekinahmyanmar.org
www.shekinahmyanmar.org
+959-4504-50206
+959-4040-20140